.

Vì ít hơn là nhiều hơn

Có ít thứ hơn để không gian rộng hơn
Suy nghĩ ít hơn để sống vui hơn

Làm ít hơn để hiệu quả hơn
Nói ít hơn để nghe nhiều hơn

Nhưng phải: Học sâu hơn, Làm giỏi hơn,
để đủ đầy hạnh phúc hơn hơn.
Vì cuộc sống thật đẹp 🙂

.